Základným zákonom potrebným pri výkone správy domov je zákon č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a jeho nasledovných dodatkov. V prípade, že objekt dom nie je definovaný ako bytový dom, t.j. má viacej nebytových priestorov, možno ho spravovať aj podľa Obchodného zákonníka.


Ďalší veľmi dôležitý zákon je zákon
č. 508/2009 Z.z. o zaistení bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.